SVPVM

Středisko výchovné péče

Valašské Meziříčí

Rychlý kontakt

Středisko výchovné péče

Králova 370

757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 775 232 105

E-mail: psycholog@svpvm.cz

Napište nám »

,,Nezáleží na tom, jak dlouho jsi šel nesprávným směrem. Vždycky se můžeš otočit a jít jinudy."

Kde nás najdete

MAPA

Králova 370

757 01 Valašské Meziříčí

souřadnice GPS:

49.4675278N, 17.9705278E

Charakteristika, úkoly a provozní doba střediska

Středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí.

Klienty střediska jsou děti zpravidla ve věku od 3 let do ukončení přípravy na povolání, nejdéle do 26 let věku, ve zvlášť odůvodněných případech i ti studenti, u kterých rizika či projevy poruch chování kulminovaly v opuštění přípravy na povolání, pokud tato doba není delší než jeden rok a je reálný předpoklad pokračování v profesní přípravě.

Středisko poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a při jejich integraci do společnosti.

Středisko na území své působnosti spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, v případě klientů se zdravotním postižením i se speciálně pedagogickými centry při poskytování metodické pomoci předškolním zařízením, školám a školským zařízením, a s orgány, které se podílejí na prevenci sociálně patologických jevů a drogových závislostí.

SVP ve Valašském Meziříčí poskytuje ambulantní a internátní služby. Internátní pobyt trvá zpravidla 8 týdnů. Výchovná skupina při poskytování internátní služby může mít nejméně 6 a nejvíce 8 klientů a je koedukovaná.

Středisko poskytuje internátní služby klientům za úplatu, jejíž výši a způsob úhrady stanoví vláda nařízením. Ambulantní služby střediska jsou poskytovány bezúplatně.

Provozní doba střediska: ambulantní část 8,00 – 18,00 hod.,  internátní část nepřetržitě.